Zakat

Vad är zakat

Den lexikala betydelsen av ordet zakat är tillväxt, välsignelse, ökning av det som är gott, renhet eller lovord. I den religiösa lagen (sharia) är zakat namnet på en fastställd mängd tillgångar som måste betalas till särskilda mottagare under särskilda villkor. Den kallas zakat eftersom tillgångarna växer och blir välsignade i kraft av givandet och av mottagarnas böner, och för att den renar givaren från synd och upphöjer honom i det att den vittnar om givarens uppriktiga tro. 

 

Varför betalar vi zakat?

I Koranen står det: Tag då emot något av dem som offergåva [Muhammad]; så renar du dem [från synd] och hjälper dem att växa [i rättfärdighet]. Och be för dem – dina böner ger dem trygghet och tröst; Gud hör allt, vet allt. (K. 9:103) 

  1. Ibn Abbas, må Gud vara nöjd med honom och hans far, sade:  Guds Sändebud, frid och välsignelser vare med honom, sände Mu’adh till Jemen och sade: “Du går till människor som tillhör Bokens folk. Kalla dem att vittna att det inte finns någon gud utom Gud och att jag är Guds Sändebud. Går de med på detta ska du berätta för dem att Gud, den Upphöjde, har ålagt dem att be fem gånger varje dygn. Går de med på detta ska du berätta för dem att Gud, den Upphöjde, har påbjudit att de rika bland dem ska betala zakat och att den ska fördelas till de fattiga bland dem. Går de med på detta ska du akta dig noga och inte ta av deras värdefullaste tillgångar. Och ta dig i akt för den förtrycktes böner, eftersom det inte finns någon slöja mellan dem och Gud.” [Bukhari & Muslim]   
  2. Abu Hurayra, må Gud vara nöjd med honom, sade:  Guds Sändebud, frid och välsignelser vare med honom, sade: “Den som Gud ger rikedomar men som inte betalar zakat, hans rikedomar ska på Uppståndelsens dag förvandlas till en vithövdad giftorm med svarta fläckar ovanför ögonen och läggas runt hans hals. Den ska hugga honom i kinderna och säga: ‘Jag är dina rikedomar. Jag är dina skatter’.” Sedan läste han, frid och välsignelser vare med honom: De som girigt behåller för sig själva […]”. [Bukhari]   
  3. Abu Dharr, må Gud vara nöjd med honom, sade:  Profeten, frid och välsignelser vare med honom, sade: “Den som äger kameler, kor eller får och inte betalar zakat för dem, hans djur ska på Uppståndelsens dag komma, tjockare och större än någonsin, och stånga honom med sina horn och trampa honom under sina klövar och när han har stångats ned av den sista skall den första komma tillbaka till honom igen, ända till dess att domen har avkunnats över människorna.” [Bukhari & Muslim] 

Vem måste betala zakat?

Alla muslimer, män såväl som kvinnor, vuxna såväl som barn, som under ett helt månår har haft ägodelar som når upp till nisab (en förklaring av denna term följer nedan).  

Vilka ägodelar betalar man zakat för?

Zakat betalas för följande kategorier av ägodelar: 

  1. Boskap (det vill säga kameler, får, getter och kor) 
  2. Guld, silver och pengar 
  3. Handelsvaror 
  4. Skattfynd 
  5. Guld- och silverådror 
  6. Frukt och grödor 

Zakat ska inte betalas för andra djur än för fritt betande boskap. Det är obligatoriskt att betala zakat för boskap, guld, silver och handelsvaror när man ägt någon av dem under ett helt månår, förutsatt att dessa ägodelar uppnår den gräns (nisab) då det blir obligatoriskt att betala zakat. 


Vad är nisab?

Det blir obligatoriskt att betala zakat först när de egna ägodelarna överstiger ett visst värde. Detta värde kallas nisab, och den lägre gränsen varierar beroende på ägodelarnas slag. Nisab för guld är 84,7 gram och för silver 592,9 gram. Nisab för kameler är 5, för får och getter 40, samt för kor 30. Nisab för skattfynd , silver- och guldådror är densamma som för silver och guld. Handelsvaror och pengar uppnår nisab när deras värde motsvarar priset på 84,7 gram guld eller 592,9 gram silver. Nisab för frukt och grödor är 609,84 kilo. 

Om man under ett helt månår har haft pengar som motsvarar priset på 84,7 gram guld eller 592,9 gram silver ska man betala zakat för dem.

Vilka är berättigade till zakat?

I Koranen nämns åtta kategorier av människor som har rätt att ta emot zakat. Muslim Aid fördelar för tillfället zakat till två av dem: de fattiga och de behövande. 

När du betalar zakat uppfyller du en plikt och hjälper samhällets svaga och marginaliserade.


© Copyright 2023. Muslim Aid Sverige. All Rights Reserved.

Serving humanity since 1985.