Sol- och månförmörkelser

Profeten, frid och välsignelser vare med honom, sade:

Solen och månen är två av Guds tecken. De förblir inte förmörkade på grund av någons död eller födelse. När ni ser en förmörkelse bör ni åkalla Gud, säga 'Allahu Akbar', be och ge pengar till välgörande ändamål. [Bukhari]

Abdullah ibn Amr, må Gud vara nöjd med honom, sade:

Solen förmörkades en dag under Guds Sändebuds livstid. Han reste sig för att förrätta bönen och stod upp som om han aldrig tänkte böja sig. Sedan böjde han sig som om han aldrig tänkte resa huvudet. Därefter reste han huvudet och stod kvar som om han aldrig tänkte falla ned med ansiktet mot marken. Sedan föll han ned med ansiktet mot marken som om han aldrig tänkte lyfta huvudet. Därefter lyfte han huvudet och satt kvar som om han aldrig tänkte falla ned med ansiktet mot marken. Sedan föll han ned med ansiktet mot marken som om han aldrig tänkte lyfta huvudet. Han snörvlade och grät, [1] och sade: ”Herre, har Du inte lovat mig att Du inte ska straffa dem när jag ännu är mitt ibland dem? Herre, har Du inte lovat mig att Du inte ska straffa dem så länge de och vi vädjar om förlåtelse!?” [2] När han bett två raka blev solen åter synlig. Han reste sig, prisade och lovordade Gud, den Upphöjde, och sade sedan: ”Solen och månen är två av Guds tecken. De förblir inte förmörkade på grund av att någon dör eller föds [3], och när en av dem förmörkas ska ni ta er tillflykt till åminnelsen av Gud, den Upphöjde.” [4]

Nedan följer några av de regler och föreskrifter som är förknippade med sol- och månförmörkelser enligt den shafi’itiska lagskolan. De som följer en annan lagskola eller har andra åsikter kan vända sig till någon som kan instruera dem hur de ska utföra bönen.

Bönen vid sol- eller månförmörkelse är starkt rekommenderad sunna, och det är starkt oerkommenderat att utelämna den. Det är rekommenderat att be denna bön i moskén och att be den tillsammans med andra. Om man inte kan be tillsammans med andra går det bra att be ensam, och om man inte kan be i moskén går det bra att be på en annan plats. Det är rekommenderat att utföra ghusl innan man ber. Tiden för bönen infaller när månen eller solen börjar förmörkas.

Bönen kan bes på två sätt. Man kan be den på samma sätt som man ber två raka sunna innan fajr-bönen (med skillnaden att man läser al-Fatiha och surorna högt vid månförmörkelse, men inte vid solförmörkelse), eller så lägger man till en ruku’ och en rätning (i’tidal) i varje raka’. Väljer man det andra alternativet, är minsta giltiga sätt att utföra denna bönen:

(a) att börja med att yttra det inledande ’Allahu Akbar’

(b) att läsa al-Fatiha

(c) att buga sig

(d) att räta på sig och läsa al-Fatiha igen

(e) att buga sig igen

(f) att räta på sig och förbli stilla en liten stund

(g) att göra sujud, sätta sig och därefter göra sujud igen.

Därefter bes nästa raka’ på samma sätt som den första.

Det optimala sättet att be denna bön är:

(a) att börja med att yttra det inledande ’Allahu Akbar’, läsa den inledande bönen (du’a al-iftitah[5]) och at-ta’awwudh [dvs. A’ūdhu billāhi mina sh-shaytāni r-rajīm]

(b) läsa sura al-Fatiha och al-Baqara (Koranen 2) när man står upp första gången

(c) läsa sura al-Fatiha och Âli-’Imran (Koranen 3) när man står upp andra gången

(d) läsa sura al-Fatiha och al-Nisa’ (Koranen 4) när man står upp första gången i den andra raka’

(e) läsa sura al-Fatiha och al-Ma’ida (Koranen 5) när man står upp andra gången i den andra raka’.

Man kan också läsa andra motsvarande långa passager ur Koranen.

När man står i bugande ställning är det rekommenderat att säga ”Subhana Rabbiya ’l-’Adhīm” [Upphöjd är min Herre den Mäktige] under lika lång tid som det tar att läsa hundra verser ur sura al-Baqara (cirka 20 minuter); vid den andra under lika lång tid som det tar att läsa åttio av dess verser; vid den tredje under lika lång tid som det tar att läsa sjuttio av dess verser och vid den sista bugningen under lika lång tid som det tar att läsa femtio av dess verser.

Övriga moment utförs på samma sätt som vid vanliga böner.

Efter bönen rekommenderas att imamen håller två predikningar motsvarande dem som hålls vid fredagsbönen. Vid sol- och månförmörkelse är det rekommenderat att ångra sina synder och att ge pengar till välgörande ändamål. Imamen bör därför uppmana till detta under de två predikningarna.

Solförmörkelse-bönen utförs inte om den inte påbörjades:

(a) innan förmörkelsen upphörde

(b) innan solen gick ned i förmörkat tillstånd.

Månförmörkelse-bönen utförs inte om den inte påbörjades:

(a) innan förmörkelsen upphörde

(b) innan solen gick upp.

Man fullbordar bönen om man påbörjade den medan solen eller månen var förmörkade även om förmörkelsen upphör medan man ber.

Vid månförmörkelse är det rekommenderat att läsa al-Fatiha och surorna högt, och vid solförmörkelse läser man dem tyst.

[1] Han grät av medömkan för sitt samfund och för vad som väntar dem på Uppståndelsens dag.

[2] Koranen 8:33.

[3] Solförmörkelsen skedde i samband med att Profetens son, Ibrahim, hade avlidit. Några av följeslagarna trodde därför att solen hade förmörkats av denna anledning.

[4] Det vill säga, ska ni skynda er att utföra bönen.

[5] Wajjahtu wajhiya lilladhi fatara ’s-samawāti wa ’l-arda hanīfan musliman wa mā ana mina ’l-mushrikīn inna salāti wa nusuki wa mahyāya wa mamātī lillāhi rabbi ’l-‘ālamīn lā sharīka lahu wa bi dhālika umirtu wa ana mina ’l-muslimīn.

[Som monoteist och muslim vänder jag mitt ansikte mot Honom som skapat himlarna och jorden. Jag hör inte till dem som sätter andra vid Guds sida. Min bön och min dyrkan, mitt liv och min död hör till Gud, alla världars Herre, Han har ingen like. Detta har jag fått mig ålagt och jag hör till dem som underkastar sig.]

Datum för kommande sol- och månförmörkelser som kan ses i Sverige

Den 28 oktober 2023 - Partiell månförmörkelse Den 25 mars 2024 - Penumbral månförmörkelse Den 18 september 2024 - Partiell månförmörkelse Den 14 mars 2025 - Partiell månförmörkelse Den 7 september 2025 - Total månförmörkelse

Solförmörkelser

Den 8 april 2024

Den 12 augusti 2026.

Den 2 augusti 2027.

Bland Hans tecken är natten och dagen, solen och månen. Fall inte ned på ert ansikte inför solen, och inte heller inför månen; fall ned i tillbedjan inför Gud som har skapat dem – om det är Honom ni vill dyrka. [K. 41:37]