Qurbani 2023
Hjälp Andra. Väx Själv.
   Varför slaktar vi ett offerdjur under eid al-adha?

Slakten syftar till flera saker. En av dem är att uppmana människan att visa tacksamhet mot Gud, den Upphöjde, för livets gåva. En annan att vi ska ge liv åt Abrahams, må Guds frid vara med honom, sunna när Gud, den Mäktige och Ärorike, beordrade honom att slakta en bagge istället för sin son Ismael, må Guds frid vara med honom. Gud, den Upphöjde, säger: Som lösen för [sonen] tog Vi emot ett präktigt offerdjur. [K. 37:107]

Den troende bör minnas Abrahams och Ismaels tålamod. Deras lydnad och kärlek till Gud gavs företräde framför kärleken till det egna jaget och avkomman, och var orsak till att offerdjuret blev en lösen för sonen och att prövningarna upphörde. När den troende påminns om detta efterliknar han dem genom att tålmodigt framhärda i lydnad till Gud och genom att ge kärleken till den Upphöjde företräde framför det egna jagets begär och nycker. Slakten av ett offerdjur gör det också möjligt att unna sig själv och familjen att äta kött, eftersom det är tillåtet för den som slaktar ett offerdjur att äta av köttet och att spara delar av det till ett senare tillfälle.

Slakten av ett offerdjur syftar också till att visa generositet mot grannar och gäster, att ge allmosor till fattiga och behövande och att visa medkänsla för deras behov, med allt vad det innebär för stärkandet av den sociala sammanhållningen och de kärleksfulla relationerna människor emellan. Allt detta är manifestationer av glädje och lycka över de ynnestbevis som Gud har givit människan. Gud, den Upphöjde säger: för att uppleva vad som tjänar till deras uppbyggelse och under de [av alla] kända dagarna uttala Guds namn över de djur ur boskapshjordarna som Han skänker dem [för att offras]; ät något av köttet från dessa [djur] och ge också den olycklige som lider nöd att äta! [K. 22:28]

När ska man slakta eller skänka pengar till någon som kan slakta ett offerdjur?

Tiden för att slakta ett offerdjur infaller efter att id-bönen har förrättats och sträcker sig tre eller fyra dagar framåt i tiden (beroende på vilken lagskola man följer). Detta innebär att tiden för slakt inkluderar eid-dagen (från det att eid-bönen har förrättats) och de två första dagarna av det som kallas ayyam al-tashriq, eller till den tredje och sista tashriq-dagen. al-Bara ibn Azib, må Gud vara nöjd med honom, har sagt: Jag hörde Profeten, må Guds frid och välsignelser vara med honom, hålla en predikan och säga:

”Vi inleder denna dag med att be. Därefter återvänder vi [till våra hem] och slaktar. Den som gör på detta sätt har följt vår sunna, men den som slaktar före [bönen] har endast försett sin familj med kött och [hans slakt] har inget med våra riter att göra.” [Bukhari & Muslim]

Är det obligatoriskt eller rekommenderat att slakta ett offerdjur under eid al-adha?

Att slakta ett offerdjur är en av islams riter, och majoriteten av de rättslärda anser att det är starkt rekommenderat att slakta ett offerdjur på eid-dagen. Anas ibn Malik, må Gud vara nöjd med honom, sade: ”Profeten, må Guds frid och välsignelser vara med honom, slaktade två svartvita baggar med horn [på id-dagen]. Han slaktade dem själv och sade ’I Guds namn, Gud är större’ och placerade sin fot på deras nackar.” [Bukhari & Muslim]

Hanafitiska lärda anser att det inte bara är rekommenderat, utan obligatoriskt att slakta ett djur under eid al-adha.

För vem är det rekommenderat att slakta eller att skänka pengar till någon som kan slakta i hans ställe?

För den som har råd är det starkt rekommenderat (obligatoriskt enligt hanafi-skolan) att slakta, och ett offerdjur är tillräckligt för en familj.

© Copyright 2023. Muslim Aid Sverige. All Rights Reserved.

Serving humanity since 1985.